అనేకులుగా… మాకినీడి!

అనేకులుగా… మాకినీడి!

May 16, 2020

మస్తిష్క మూలాన్నుంచి మెరిసిన సన్న మెరుపు మహనీయుల నోటి చిన్న పలుకు బీజమై ఉద్గ్రంథాన్ని వ్రాయించదా!! … అటువంటిది ఆర్తిగా చదివించుకున్న ఓ ఉత్తమ కావ్యం చిన్న పుస్తకం వ్రాయించలేదా? కచ్చితంగా …! దీనికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనమే ఈ ‘అనేకులుగా… మాకినీడి!’ ‘అనేకులుగా…!’ అన్న శ్రీ మాకినీడి సూర్యభాస్కర్ గారి 53 కవితలను పొదుగుకున్న 17వ కవితాసంపుటిని (71వ…