అవకాశాల హరివిల్లు బి.ఎఫ్.ఏ. కోర్సు

అవకాశాల హరివిల్లు బి.ఎఫ్.ఏ. కోర్సు

నాలుగు సంవత్సరాల బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కోర్సుకు ప్రవేశ ప్రకటన 6 సంవత్సరాల క్రితం కడప లో ప్రారంభించిన యోగివేమన విశ్వవిద్యాలయం 120 మంది అధ్యాపకులతో అభివృద్ది చెందింది. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వున్న రెండవ లళిత కళాశాల. మారుతున్న కాలంతోపాటు ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్న కోర్సులను యోగివేమన విశ్వవిద్యాలయం ప్రారంభించి ప్రోత్సహిస్తోందని కులసచివులు ఆచార్య ఎం….