ఆలోచనల ప్రతిబింబం ‘ది థింకర్’

ఆలోచనల ప్రతిబింబం ‘ది థింకర్’

March 11, 2020

రాతితో సజీవమైన విగ్రహం చెక్కడం, కాన్వాస్ మీద కొన్ని రంగులతో జీవకళ ఉట్టిపడేట్టు బొమ్మను చిత్రించడం నిస్సందేహంగా గొప్పకళలే. “ఒక వ్యక్తి తాను అనుభవించిన ఆనందాన్ని ఇంకొకరిలో కలిగించడానికి చేసే ప్రయత్నమే కళ” అంటాడు టాల్ స్టాయ్. ప్రపంచంలో ప్రఖ్యాతి చెందిన శిల్పుల్లో ఆగస్టు రోడిన్ (Auguste Rodin) ఒకరు. ఈయన రూపొందించిన శిల్పాల్లో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందిన…