“ఇసుక”తో చిత్రాలు చాలా కష్టం – శ్రీనివాస్

“ఇసుక”తో చిత్రాలు చాలా కష్టం – శ్రీనివాస్

June 23, 2020

చాగంటి శ్రీనివాస్ (72) గారు 5-7–1948 న, కూచవరం గ్రామం, మెదక్ జిల్లా యందు జన్మించారు. చాగంటి అనంతం, అనంత లక్ష్మి వీరి తల్లి తండ్రులు. వృత్తి పరంగా 1969-1975 వరకు S.E.Pochampad Design circle, Hyderabad లో పని చేసి, 1975 నుండి 2006 వరకు HMDA లో పనిచేసి రిటైర్డ్ అయ్యారు. మరియు 2007 నుండి…