ఏలూరులో ‘గోదావరి పర్యాటక వైభవం ‘

ఏలూరులో ‘గోదావరి పర్యాటక వైభవం ‘

March 22, 2020

20 మంది చిత్రకారులతో రెండు రోజుల ఆర్ట్ క్యాంప్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సృజనాత్మక సమితి సౌజన్యంతో ఏలూరు ఆర్ట్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఉభయగోదావరి జిల్లాల చిత్రకారులతో రెండు రోజులపాటు (18, 19 మార్చి) ‘గోదావరి పర్యాటక వైభవం ‘ పేరుతో ఆర్ట్ క్యాంప్ నిర్వహించారు. ఏలూరు సాహిత్య మండలి హాలులో జరిగిన ఈ క్యాంప్ లో సుమారు 20 మంది…