కళలు మానసిక వికాసం కలిగిస్తాయి-జయశేఖర్

కళలు మానసిక వికాసం కలిగిస్తాయి-జయశేఖర్

October 25, 2019

శ్రీ నక్కల జయశేఖర్ రాజు (42) గారు, పిల్లిజాన్ వీధి, ఐతానగర్, తెనాలి. వీరు వృత్తి, ప్రవృత్తి చిత్రలేఖనం. చిన్నతనం నుండి డ్రాయింగ్-పేయింటి అంటే ఇష్టం. ఆ ఇష్టంతో పాఠశాల స్థాయిలోనే ఎన్నో బహుమతులు తెచ్చుకున్నారు. తల్లిదండ్రులు మొదట్లో వ్యతిరేకించినా, తర్వాత ప్రోత్సహించారు. ఆ తర్వాత డ్రాయింగ్ లోయ్యర్, హైయ్యర్ (చెన్నై) లో పూర్తి చేసారు. సోదరుడు, మరియు…