గోఖలే గారితో చిత్రానుబంధం- కళాధర్

గోఖలే గారితో చిత్రానుబంధం- కళాధర్

May 6, 2020

పాతాళ భైరవి, గుండమ్మకథ లాంటి సినీమాలకు కళాదర్శకుడిగా పనిచేసిన కళాధర్ గారు వారి అనుభవాలను గ్రంథస్తం చేసారు. తెలుగు సినీమా కళాదర్శకత్వానికి సంభంధించిన వివరాలతో వచ్చిన మొదటి పుస్తకం ‘సినిమా కళలో కళాధర్ ‘ . ఇందులో వారు కళా దర్శకులు మాధవపెద్ది గోఖలే గారితో వారి ఆనుభవాలను రాసుకున్నారు… మీ కోసం… గోఖలేగా పాపులర్ అయిన వారి…