తెలుగు ప్రచురణరంగం కొత్త సవాళ్ళు

తెలుగు ప్రచురణరంగం కొత్త సవాళ్ళు

January 1, 2020

  (జనవరి 3 నుండి 12 వరకు విజయవాడ పుస్తక ప్రదర్శన సందర్భంగా) “పుస్తకాలకు మార్కెట్ తగ్గింది, చదివే అలవాటు తగ్గింది. టీవీ,ఇంటర్నెట్ పుస్తకపఠనం మీద గణనీయమైన ప్రభావం చూపించింది. ఈ పరిస్థితుల్లో పుస్తకం భవిష్యత్తు ఏమిటి ? అందరి ప్రచురణకర్తల్లాగానే నేనూ ఈ ప్రశ్నను పదేపదే ఎదుర్కొంటూ వుంటాను. పత్రికలవాళ్ళు, పుస్తకాభిమానులు, రచయితలు ఇలా చాలామంది ఇదే…