తెరమరుగైన తెలుగు సినిమా పత్రికలు

తెరమరుగైన తెలుగు సినిమా పత్రికలు

తెలుగు ప్రజలకు ఇది కొత్తేమీ కాదు. గతంలో ఎన్నో సినీ పత్రికలు మూత పడ్డాయి. లాభసాటి అనే కారణం కానే కాదు. అదంతే!! పాఠకుడికి తెలియని కారణాలు ఎన్నో… ఎన్నెన్నో. అద్భుతంగా నడచిన ‘జ్యోతి చిత్ర’ ఎందుకు మూత పడింది? అద్భుతమైన సరళితో నడచిన ‘హాసం’ ఎందుకు అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు ‘సితార’ పరిస్థితీ అంతే. ప్రచురణ కర్తలు…