దర్శక ధీరుడు – ‘విజయ’బాపినీడు

దర్శక ధీరుడు – ‘విజయ’బాపినీడు

తెలుగు సినీ రంగంలో సినీ రచయితగా, సినీ దర్శకునిగా, నిర్మాతగా, పత్రికా అధిపతిగా విజయపథంలో పయనించిన విజయ బాపినీడుగారు అనారోగ్యంతో 2019 ఫిబ్రవరి 12 న కన్నుమూసారు. క్రియేటివిటీ కుర్చీలో కూర్చుని పనిచేసుకోనివ్వదు. విజయబాపినీడు విషయంలో అదే జరిగింది. డిగ్రీ చదివిన వెంటనే పంచాయితీ బోర్టులో ఉద్యోగం వచ్చింది బాపినీడుకి. ఆ తర్వాత డిప్యూటీ తాసీల్దారుగా ప్రమోషనూ వచ్చింది. అయినా…