దిగ్విజయంగా అమెరికా తెలుగు సాహితీ సదస్సు

దిగ్విజయంగా అమెరికా తెలుగు సాహితీ సదస్సు

November 6, 2019

నవంబర్ 23, 2019, ఓర్లాండో మహా నగరం, ఫ్లారిడా ఓర్లాండో మహా నగరం లో 11వ అమెరికా తెలుగు సాహితీ సదస్సు విజయవంతంగా ముగిసింది. ఇక ఫ్లారిడా లో, అందునా ఓర్లాండో లో జరిగిన మొట్టమొదటి తెలుగు సాహితీ సదస్సు ప్రారంభ సభ: ప్రధాన సమన్వయ కర్త మధు చెరుకూరి గారి నిర్వహణ లో జరిగిన ప్రారంభ సభలో…