దోసిట చినుకులు …

దోసిట చినుకులు …

April 24, 2020

నాకు సినిమాలంటే విపరీతమయిన ఇష్టం. సండూరు, బళ్లారి, దౌండ్, పునే, బెంగుళూరు- ఇలా నేను తిరిగిన, బ్రతికిన ఊళ్లలోని సినిమా థియేటర్లు కరుణించిన వివేకం , జ్ఞానాన్ని నేను నేటికీ స్మరిస్తాను. నిజం చెప్పాలంటే నేను బలవంతంగా చదివిన టెక్స్ట్ పుస్తకాల కంటే ఎక్కువ నన్ను రూపుదిద్దింది గొప్ప ప్రపంచ సినిమాలే. దేశం గర్వించదగ్గ గొప్ప నటుడు ప్రకాష్…