కళాకారుడిగా సంతృప్తిగా వున్నాను – సైదారావు

కళాకారుడిగా సంతృప్తిగా వున్నాను – సైదారావు

October 19, 2019

నేటి ప్రతిభామూర్తి శ్రీ ముక్కెర సైదారావు (73) గారు, రామలింగేశ్వర పేట, తెనాలి. వీరు చిన్నతనం నుండి సంగీతంలో సాధన చేసారు. రంగస్థలంలో సంగీత కళాకారుడిగా 50 ఏళ్ల ప్రస్థానం కలిగి, ప్రసిద్ధిగాంచిన “నాటక-సంగీత కళాకారుడు” సైదారావు గారు. రక్తకన్నీరు నుంచి పడమటిగాలి దాకా వందలాది సంగీత ప్రదర్శనలతో, ‘నంది ‘ నాటక ప్రయాణంలో ఏకంగా “పది” నంది…

60 ఏళ్ళు నిండిన “పసిపాపడు”

60 ఏళ్ళు నిండిన “పసిపాపడు”

అమాయకంగా నవ్వటం, నవ్వించటం, కవ్వించటం, ‘లవ్వించటం’ తప్ప అన్నెం-పున్నెం ఎరుగడు. ఎవర్ని ఏమీ అడగడు, తన దగ్గరున్నదేదో ఒకటివ్వకుండా ఎవర్నీ పోనివ్వడు. బాపూ గీసిన ‘బుజ్జయీ లా వుంటాడు, లొకం తెలిసిన ‘పాపాయి ‘ లా వుంటాడు. పొద్దస్తమానం… రాతలు గీతలే వ్యాపకం, రాత్రి-పగలు అన్నది వుండనే వుండదస్సలు జ్జాపకం. తెలుగు బుల్లి తెరకై సీరియస్ గా ‘సిల్లీసీరియల్స్’…