నాన్న ఎందుకో వెనుకబడ్డాడు…

నాన్న ఎందుకో వెనుకబడ్డాడు…

January 17, 2020

మన జీవితానికి మనమే హీరో.. అవును! మనకి ఈరోజు అన్నీ ఉన్నాయి.. చదువుంది, డబ్బుంది, పేరుంది, ఆస్తి వుంది.. వాటి నుంచి వచ్చే ఆనందముంది. అవన్నీ మనకి ఇచ్చి మనల్ని హీరోగా చేసి.. మన ఎదుగుదలను, ఆనందాన్ని చూస్తూ.. చిన్న చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఒక మూల నిల్చుని ఉండిపోయారు మనల్ని హీరోలు గా చేసిన నిజమైన హీరో అయిన…