పత్రికా సంపాదకుల్లో శిఖర సమానుడు – నార్ల

పత్రికా సంపాదకుల్లో శిఖర సమానుడు – నార్ల

April 4, 2020

నాలుగైదు తరాల్ని ప్రభావితం చేసిన మహా సంపాదకులు శ్రీ నార్లవారు. నార్లగారు ఆంధ్రజ్యోతికి వ్యవస్థాపక సంపాదకులు. నేను పునర్వ్యవస్థాపక సంపాదకుట్టి, కాని ఆయనకి, నాకు మధ్య ఎంత అంతరం ఉందంటే 1960 – 2002 మధ్య ఎంత అంతరం ఉందో, 42 సంవత్సరాల అంతరం అంత. అప్పుడు పత్రికా సంపాదకుడికున్న స్వేచ్ఛ ఏమిటి, అప్పుడు వారికున్న హక్కులేమిటి, వారి…