పల్లె జన జీవన చిత్రాలే ఆయన నేస్తాలు …

పల్లె జన జీవన చిత్రాలే ఆయన నేస్తాలు …

July 6, 2022

కళ అనేది ఒక వరం. అది సహజంగాను, యత్నపూర్వకంగానూ రెండు రకాలుగా కూడా మనిషికి అలవడుతుంది. అయితే ప్రయత్నంవలన వచ్చిన దానికంటే సహజంగా వచ్చేడి కళలో ఒక స్వచ్చత, ప్రత్యేకతలు కనబడతాయి. అలాంటి స్వచ్చమైన కళకు మరింత సాధన తోడయితే ఏ వ్యక్తైనా తాననుకున్న రంగంలో మంచి కళాకారుడిగా రాణిస్తారు. తద్వారా సమాజంలో ఒక మంచి గుర్తింపును, ప్రత్యేకతను…