పీస్ పోస్టర్ మేకింగ్ కాంటెస్ట్

పీస్ పోస్టర్ మేకింగ్ కాంటెస్ట్

October 23, 2019

లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ నిర్వహిస్తున్న పీస్ పోస్టర్ కాంటెస్ట్ కొరకు హైదరాబాదులో ఉన్న 78 లయన్స్ క్లబ్ ల నుండి ప్రాథమిక పోటీలు నిర్వహించి, ఒక్కొక్క క్లబ్ నుండి ఒక ఉత్తమ ఎంట్రీని ఎన్నుకొని మొత్తంగా 78 ఎంట్రీలను అంతర్జాతీయ పోటీలకు పంపిస్తారు. 11 నుండి 13 సంవత్సరాల వయస్సు గల పిల్లలకు నిర్వహిస్తున్న ఈ పోటీలు అక్టోబర్…