పురస్కారాలకు చిన్న కథలకు ఆహ్వానం

పురస్కారాలకు చిన్న కథలకు ఆహ్వానం

February 9, 2020

జాతీయస్థాయి చిన్న కథలకు 12వ ‘సోమేపల్లి’ పురస్కారాలకు ఆహ్వానం జాతీయ స్థాయిలో గత పదకుండేళ్ళుగా తెలుగు చిన్న కథల పోటీలు నిర్వహిస్తూ తెలుగు సాహిత్యరంగంలో విశిష్ట అవార్డులుగా ప్రఖ్యాతని చాటుకుంటున్న సోమేపల్లి సాహితీ పురస్కారాలు ఈ ఏడూ ఇవ్వాలని సోమేపల్లివారి కుటుంబం నిర్ణయించింది. కథారచనను పరిపుష్టం చేసే ఉత్తమ కథలు వెలుగుచూడాలని, తద్వారా యువ రచయితలను ప్రోత్సహించి, తెలుగు…