కోవిడ్-19 పై ఆన్లైన్ పెయింటింగ్ పోటీలు

కోవిడ్-19 పై ఆన్లైన్ పెయింటింగ్ పోటీలు

April 17, 2020

కోవిడ్-19 గురించి అవగాహన కల్పించేందుకు ఆల్ ఇండియా ఆన్లైన్ పెయింటింగ్ కాంపిటేషను నిర్వహించనున్నారు. హైదరాబాద్ సద్గురు ది స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్, లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్, ది హేన్స్ ఇండియా సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ఈ పోటీల్లో వివిధ కేటగిరిల్లో టాపిక్ వైస్ నిర్వహించనున్నారు. ఎల్కేజీ, యూకేజీ విద్యార్థులకు వారు నచ్చిన అంశంలో డ్రాయింగ్ వేసి పంపవచ్చు. 1,…