బడుల్లో మాతృభాషలోనే బోధన

బడుల్లో మాతృభాషలోనే బోధన

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 1 నుండి 10 వ తరగతి వరకు అన్నిరకాల పాఠశాలలు 62,064 ఉన్నాయి. అందులో ప్రైవేట్ పాఠశాలలు 17,021 ఉన్నాయి. దాదాపు ఆ ప్రైవేటు పాఠశాలలన్నీ ఇంగ్లీషు మీడియంలో నడుస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మొత్తం 45,048 లలో 5,337 హైస్కూల్ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ఈ హైస్కూల్ పాఠశాలలో 2009 లో సక్సెస్ పథకం కింద ఇంగ్లీషు…