నా దేహమంతా గోదావరితో నిండిపోయింది…భాస్కరభట్ల

నా దేహమంతా గోదావరితో నిండిపోయింది…భాస్కరభట్ల

July 21, 2020

2౦ సంవత్సరాలు… ఆయన పాట పుట్టి… ఆయన మాయ చేయడం మొదలు పెట్టి.. ఆయన అక్షరాలు .. మనల్ని ఆనందింపచేయడం మొదలు పెట్టి… ఆయన పాటలకి మన మనసులు మురిసిపోవడం మొదలుపెట్టి… ఆయన పల్లవి కి మనం పరవశించడం మొదలుపెట్టి.. ఆయన చరణాలకి మనం చిందులు వెయ్యడం మొదలుపెట్టి… ఆయన పాటకి మన కళ్ళు చెమర్చడం మొదలుపెట్టి ఆయన…