యోగసా’ధనం’

యోగసా’ధనం’

June 21, 2020

( జూన్ 21, అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా …) వ్యయం లేనిది యోగా భయం లేనిది యోగా యోగా అందరికీ ఆనందమేగా ! ఇది సత్యం … మన ఆదియోగి పశుపతి యోగా నిత్యం ఓ సుకృతి యోగాతో తథ్యం ఆరోగ్య ప్రగతి యోగా మన ప్రాచీన వైద్య వసతి యోగాతో కలిగెను వ్యాధుల నిష్కృతి యోగాతో…