రసమయ రంగుల  దృష్టి – గౌస్ బేగ్ కళా సృష్టి

 రసమయ రంగుల  దృష్టి – గౌస్ బేగ్ కళా సృష్టి

 సృష్టిలో ఎన్నో రంగులు, ఎన్నో రూపాలు , రంగుల్లో ఎన్నో బేధాలు. రూపాలలోను ఎన్నో బేదాలు, ఎరుపు పసుపు నీలాలే కాదు వాటి నుండి ఎన్నో వందల, వేల వర్ణాలు.అలాగే స్క్వేర్, స్సర్కిల్ , రెక్టంగల్ లు మాత్రమే కాదు. వాటి నుండి కూడా ఎన్నో బిన్న విబిన్న రూపాలు, సృష్టిలో కేవలం రూపాలే కాదు. నైరూపాలు కుడా…