ఓ చిత్రకారుని ‘రంగుల కళ ‘

ఓ చిత్రకారుని ‘రంగుల కళ ‘

December 28, 2019

కళ అనేది ఒక సృజనాత్మక ప్రక్రియ. అది కొందరికి పుట్టుకతో వొస్తుంది మరికొందరికి సాధనతో వొస్తుంది. రంగుల కళ అయిన చిత్రకళ సహజంగా వ్యక్తిలో ఉన్నంతమాత్రాన సరిపోదు, ఆ సహజమైన ఆలోచనను ఆచరణ ద్వారా సాధన చేస్తేనే అతడు మంచి చిత్రకారుడిగా రానించ గలుగుతారు. లేకుంటే అది కేవలం మాటల్లోనూ ఊహలలోనే మిగిలిపోతుంది. శాస్త్రీయంగా చిత్రకళను అభ్యసించిన వాల్లంతా…