వర్ణ పద చిత్రం-కళ కవితగా మారే క్రమం

వర్ణ పద చిత్రం-కళ కవితగా మారే క్రమం

March 18, 2020

సుప్రసిద్ధ కళా రచయిత విమర్శకుడు లంక వెంకట రమణ గారి కలం నుండి వెలువడిన మరో ప్రసిద్ద రచన “వర్ణ పద చిత్రం “ కళ కవితగా మారే క్రమం. గ్రీకు భాషలో ఎక్స్ప్రాసిస్ అనే పదానికి తెలుగు అర్ధం కావాలంటే కళను చూస్తూ, అనుభవిస్తూలేదా ఆస్వాదిస్తూ కవిత్వం చెప్పడం అని చెప్పవచ్చు.ఇక్కడకళ అంటే దృశ్యకళ. అనగా చిత్ర…