వినూత్న కాన్సెప్ట్ తో చిత్రాలు

వినూత్న కాన్సెప్ట్ తో చిత్రాలు

రెప్లికా ఆర్టిస్టు గా సుపరిచితులయిన దార్ల నాగేశ్వర రావు గారు హైదరాబాద్ నివాసి. తన కున్న కళాత్రుష్ణ తో వివిధ రంగాలకు చెందిన కళాకారులను కలసి, వారి జీవిత ప్రతిభా విశేషాలు ఈ స్వయం-సందర్శనంలో 64కళలు.కాం పాఠకులకు తెలియజేస్తారు. పర్కిపండ్ల జ్ఞానేశ్వర రావు (70) గారి పేరు తెలియని వారు ఉండరు. ముఖ్యంగా కళారంగం, ఛాయాచిత్రరంగంలోని వారికి. వీరు…