కళాకారులందరు అదృష్టవంతులు కారు !

కళాకారులందరు అదృష్టవంతులు కారు !

October 20, 2019

కళాకారులందరు అదృష్టవంతులు కారు. తాము జీవితకాలమంతా పడిన కష్టానికి బ్రతికి వుండగా సరైన ప్రశంస లభించిక నిరాశ, నిస్పృహలకు గురయ్యేవారుంటారు. తనను అసలు లెక్కచెయ్యని జనం చూసి బాధపడతారు. ఆ క్షణంలో వారు అనుభవించే మానసిక ఆవేదన అంతా ఇంతా కాదు. అలాంటి వేదనకు గురైన వాడే విన్సెంట్ వాన్ గోహ్. వాన్ గోహ్ మరణం తర్వాత కీర్తి…