సురేంద్ర కు ‘శేఖర్ స్మారక ఉత్తమ కార్టూనిస్ట్ అవార్డ్ ‘ …

సురేంద్ర కు ‘శేఖర్ స్మారక ఉత్తమ కార్టూనిస్ట్ అవార్డ్ ‘ …

August 1, 2020

ఆర్టిస్టుగా, కార్టూనిస్టు గా నాలుగు దశాబ్దాల పత్రికా జీవితం సురేంద్ర ది. 1996 సంవత్సరం నుండి ‘ది హిందూ ‘ నేషనల్ డైలీలో కార్టూన్ ఎడిటర్ గా వున్నారు సురేంద్ర. నవ తెలంగాణా పత్రిక ప్రతీ యేటా బహుకరించే ‘శేఖర్ స్మారక ఉత్తమ కార్టూనిస్ట్ అవార్డ్ ‘ ను 2019 సంవత్స్రానికి గాను కార్టూనిస్ట్ సురేంద్ర నేడు అందుకోనున్నారు….