అక్రెడిటిటేషన్ లేని వారు కూడా విలేఖరులే..

అక్రెడిటిటేషన్ లేని వారు కూడా విలేఖరులే..

May 14, 2021

అక్రెడిటిటేషన్ లేకపోతే విలేఖరి కానప్పుడు.. మరి RNI సర్టిఫికెట్ దానికి ఎటువంటి విలువ లేదా? వారు సంపాదకులు కాదా? అక్రెడిటిటేషన్ కన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన R.N.I.కె విలువ ఎక్కువ అక్రెడిటిటేషన్ బస్సులో ప్రయాణించడానికి,రైలు లో ప్రయాణించడానికి మాత్రమే ఉపయోగ పడుతుంది… ఎడిటర్ ఇచ్చే పాస్ కి విలువ ఎక్కువ. అక్రెడిటిటేషన్ బ్రహ్మ పదార్థమైనట్లు అక్రెడిటిటేషన్ ఉంటేనే…