సాహితీ, కళామతల్లికి ముద్దుబిడ్డ – అడవి బాపిరాజు

సాహితీ, కళామతల్లికి ముద్దుబిడ్డ – అడవి బాపిరాజు

September 20, 2021

అడివి బాపిరాజు 69 వ వర్థంతి (22-09-1952) “వేదంలా ఘోషించే గోదావరి, అమరధామంలా శోభిల్లే రాజమహేంద్రి. శతాబ్దాల చరిత గల సుందర నగరం, గతవైభవ దీప్తులకు కమ్మని కావ్యం…” అంటూ చాలా అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు గోదావరి నదీమతల్లి గురించి, ఆ పట్టణం గురించి ఓ సినీ మహాకవిగారు. నిజమే కదండి, ఇలా గతవైభవ దీప్తులకు కమ్మని కావ్యంగా నిలిచిన…