ఆకాశవాణి సేవలో కొండలరావు

ఆకాశవాణి సేవలో కొండలరావు

February 21, 2022

(ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవం సందర్భంగా…) శ్రవణేంద్రియం ద్వారా మానవాళికి మానసికానందంతో పాటు విజ్ఞానంతో కూడిన సమాచారాన్నిఅందించడంలో ఆకాశవాణి సంస్థ ద్వారా అశరీరవాణిగా పిలువబడే ఉత్తమ ప్రసార సాధనమైన రేడియో పాత్ర అద్వితీయం పరోపకారం కోసమే అన్నట్లుగా, రేడియో, రేడియోలో నిరంతరం ప్రసారమయ్యే ప్రాంతీయ వార్తలతో పాటు వ్యవసాయ, వాణిజ్య, పశు సంబంధిత విద్య, వైద్య సాంస్కృతిక రంగ, దేశభక్తి…