యాంగ్రీ సూపర్ యంగ్ మ్యాన్.. బిగ్-బి..అమితాభ్

యాంగ్రీ సూపర్ యంగ్ మ్యాన్.. బిగ్-బి..అమితాభ్

October 13, 2023

(అక్టోబరు 11న యాంగ్రీ యాంగ్ మ్యాన్ జన్మదినం సందర్భంగా…ఆచారం షణ్ముఖాచారి ప్రత్యేక వ్యాసం….) “ఆజ్ మేరే పాస్ బంగళా హై.. గాడీ హై.. బ్యాంక్ బాలన్స్ హై.. క్యా హై తుమ్హారే పాస్” అని దీవార్ సినిమాలో పోలీసు అధికారిగా వున్న తమ్ముడు శశికపూర్ ను ప్రశ్నించినా; “మై ఆజ్ భి ఫేంకే హుయే పైసే నహీ ఉఠాథా”…