‘ఆంధ్రభారతి’ రూపకర్త శేషతల్పశాయి

‘ఆంధ్రభారతి’ రూపకర్త శేషతల్పశాయి

November 3, 2021

(గుప్తా ఫౌండేషన్ వారి మడువల్లి కృష్ణమూర్తి పురస్కారం-2021 వాడపల్లి శేషతల్పశాయిగారు అందుకున్న సందర్భంగా…) చాలామందికి అభిరుచులనేవి జీవితానికి అనుబంధంగానే ఉంటాయి. కొందరికి మాత్రం అవే ఆయువుపట్టవుతాయి. ఇక ‘ఏంటి దీని వల్ల లాభం’ లాంటి ప్రశ్నలకు వారి వద్ద జవాబు దొరకదు. అది సమాజానికి, జాతికి ఉపకరించేదైతే చెప్పేదేముంది! ఈ కోవకు చెందినవారే శేషతల్పశాయి, నాగభూషణరావులనే ఇద్దరు మిత్రులు….