ఏ.పి. ప్రభుత్వ ‘షార్ట్ ఫిల్మ్ ‘ పోటీలు

ఏ.పి. ప్రభుత్వ ‘షార్ట్ ఫిల్మ్ ‘ పోటీలు

October 17, 2020

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చలన చిత్ర, టి.వి. మరియు నాటకరంగ అభివృద్ది సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్న ‘షార్ట్ ఫిల్మ్ ‘ (లఘు చిత్రాలు ) పోటీలు నిర్వహించనుంది.ఈ పోటీల కోసం నిర్మించబోయే లఘు చిత్రాల కథాంశం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ‘నవ రత్నాలు ‘ పథకాల గురించి అయి వుండాలి.బహుమతుల వివరాలు:మొదటి బహుమతి: రూ.100000/-రెండవ బహుమతి: రూ.50000/- (రెండు బహుమతులు)మూడవ…