చిత్రకారుడు అల్మెల్కర్ శతజయంతి…

చిత్రకారుడు అల్మెల్కర్ శతజయంతి…

October 12, 2020

గుజరాతీ జానపద చిత్రకారుడు అల్మెల్కర్ శత జయంతి (1920-2020) సందర్భంగా…ఎ.ఎ. అల్మెల్కర్ అక్టోబర్ 10 న 1920 లో గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని అహ్మదాబాద్లో జన్మించాడు. వీరి పూర్తి పేరు అబ్దుల్ రహీం అప్పాబాయి అల్మెల్కర్. 1935 నుండి 1940 వరకు జి.ఎస్. దండవతిమత్ మార్గదర్శకత్వంలో బొంబాయిలోని నూటన్ కళా మందిర్ నుండి తన కళా విద్యను అభ్యసించారు. ….