చిత్ర ‘చంద్ర’ జాలం

చిత్ర ‘చంద్ర’ జాలం

May 11, 2021

తెలుగు పాఠకులకు కథా చిత్రాలతో, కార్టూన్లతో రంజింపచేసిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు బాపు ఏకలవ్య శిష్యులు ఎందరో. ఆ శిష్యులలో పలువురు బాపు లైన్ మాత్రమే పట్టగలిగి, భావం మిస్ అయ్యారు. కాని బాపు లైన్ నేగాక ఆయనలాగా రచయిత మనోభావాన్ని చిత్రాలలోకి తీసుకురావటమేకాక, ఆ భావాన్ని అధిగమించి చిత్రీకరించటంలో చేయి తిరిగిన చిత్రకారుడుగా నిలబడినవాడు చంద్ర. చంద్రపూర్తి పేరు…