‘చిత్ర ‘ రచనలో ‘చంద్ర’భానుడు…

‘చిత్ర ‘ రచనలో ‘చంద్ర’భానుడు…

August 25, 2020

ప్రముఖ చిత్రకారులు, కార్టూనిస్ట్ చంద్ర గారి 74 వ జన్మదిన సందర్భంగా వారిపై వున్న ఆరాధనా భావంతో చిత్రకారుడు ‘చిత్ర’ తన గీతలతో, రాతలతో చంద్ర గారి జీవితాన్ని ఆవిష్కరించారు… అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకుంటూ.. సంస్కారంతో ఎదిగే మహోన్నత చిత్రకారులు అరుదుగా పుడతారు. అందులో మన ‘చంద్ర’ గారు ఒకరు… ఒక మంచి భావం ఏవైపు ఉండాలో తెలుసు.. ఒక…