తను బొమ్మలు వేయడం చూస్తే సహించలేని వపా

తను బొమ్మలు వేయడం చూస్తే సహించలేని వపా

July 5, 2021

శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వడ్డాది రామ్మూర్తి అనే డ్రాయింగ్ టీచరకు 1921 సెప్టెంబర్ 10వ తారీఖున జన్మించిన ‘పాపయ్య’ చిన్నతనంలో ఇంట్లో గోడమీద వ్రేలాడుతున్న రాజారవివర్మ పెయింటింగ్ ‘కోదండరామ’ క్యాలెండర్ చూసి తనలో ఉరకలు వేస్తున్న ఆసక్తిని అదుపు చెయ్యలేక వెంటనే కోదండరామ పెయింటింగను యథాతథంగా చిత్రించి తనలో తనే సంబరపడిపోయారు. అదే ఆయన మొట్టమొదటి పెయింటింగ్. 1938లో స్కూల్…