నేనూ – చంద్రగారూ! – కిరణ్ ప్రభ

నేనూ – చంద్రగారూ! – కిరణ్ ప్రభ

August 28, 2022

ప్రముఖ కవి, కౌముది వెబ్ పత్రిక సంపాదకులు కిరణ్ ప్రభ గారు 2016 లో చంద్ర 70 వ జన్మదిన ప్రత్యేక సంచికకు రాసిన వ్యాసం) బీఎస్సీ, ఎమ్మెస్సీ చదివే రోజుల్లో యువ, జ్యోతి మాసపత్రికల్లోనూ, పత్రిక, ప్రభ వారపత్రికల్లోనూ విరివిగా వచ్చిన చంద్ర బొమ్మలు నన్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకునేవి. వాటిల్లో చాలా బొమ్మల్ని కార్బన్ పేపర్ ఉపయోగించి…