కళా మార్మికుడు కె.ఎస్. వాస్

కళా మార్మికుడు కె.ఎస్. వాస్

April 16, 2024

ఆర్టిస్ట్ కె.యస్. వాస్ గారు 2024, ఫిబ్రవరి 26 న కన్నుమూసిన సందర్భంగా… నివాళి వ్యాసం. మొబైల్ ఓపెన్ చేసేసరికి ఒక షాకింగ్ న్యూస్ కంటపడింది అది నాకు అత్యంత ఇష్టమైన ఆధునిక చిత్రకారుడు కే. ఎస్. వ్యాస్ గారు ఇక లేరు అన్న వార్త. ఒక్క క్షణం నా మనసంతా అదోలా అయిపొయింది. ఒక్కసారి ఆయనతో నాకు…