వర్ణచిత్రకళారంగ ‘రాజా’రవివర్మ

వర్ణచిత్రకళారంగ ‘రాజా’రవివర్మ

April 29, 2024

(ఏప్రిల్ 29 న రవివర్మ జయంతి) “రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో,రవి చూడని పాడని నవ్య నాదానివో.ఏరాగమో తీగ దాటి ఒంటిగా పిలిచి…”అంటూ “రావణుడే రాముడైతే” చిత్రంలో ఓ సినీ మహాకవి గారు హీరోయిన్ అందాలను వర్ణిస్తూ అద్భుతంగా రాశారు ఈ పాటని. అంటే ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ ని రాజా రవి వర్మగారి చూసి ఉంటే…