చింతామణి నాటకం నిషేధం…!

చింతామణి నాటకం నిషేధం…!

January 18, 2022

“అత్త వారిచ్చిన అంటు మామిడి తోట”“కష్టభరితంబు బహుళ దుఃఖ ప్రదంబు”ఇలాంటి అద్భుత పద్యాల ఆణిముత్యం చింతామణి నాటకం ఇక కనిపించదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇవాళ ఈ నాటకాన్ని నిషేధిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గత ఏడాది నుంచి ఈ నాటకం పై నిషేధం తాత్కాలికంగా అమలులో ఉంది. ఇప్పుడు పూర్తిగా నిషేధిస్తూ ప్రభుత్వం జివో విడుదల చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్…