అర్ధ శతాబ్ది చిత్రం… బాబీ

అర్ధ శతాబ్ది చిత్రం… బాబీ

October 7, 2023

(బాబీ 50 యేళ్ళు పూర్తిచేసుకున్న సందర్భంగా ఆచారం షణ్ముఖాచారి గారి వ్యాసం…) డి గ్రేటెస్ట్ షో మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా అని, చార్లీ చాప్లిన్ ఆఫ్ హింది సినిమా అని కీర్తించబడే రాజ్ కపూర్ బాల్యం సినిమా నిర్మాణంతోనూ, తండ్రి ప్రదర్శించే నాటకాల ప్రభావంతోనూ ముడిపడివుంది. ఇరవై నాలుగేళ్ళ చిరు ప్రాయంలోనే ఆర్.కె స్టూడియో నిర్మించి ఆదే…