‘రక్షాబంధం’ గ్రంథావిష్కరణ చేసిన బుద్ధప్రసాద్

‘రక్షాబంధం’ గ్రంథావిష్కరణ చేసిన బుద్ధప్రసాద్

September 4, 2022

కీ. శే. శ్రీమాన్ చిటిప్రోలు కృష్ణమూర్తి గారి ప్రధమ వర్ధంతి సందర్భంగా చిటిప్రోలు కృష్ణమూర్తి గారి మహాకావ్యం ‘పురుషోత్తముడు’కావ్యానికి చిటిప్రోలు వేంకటరత్నంగారు నాటకీకరణ చేసిన రక్షాబంధం (చరిత్రాత్మక పద్యనాటకం) రక్షాబంధ నిబద్ధు డై మహాత్యాగం చేసిన పురుషోత్తమ చక్రవర్తి పరమోజ్జ్వలగాథ గ్రంథావిష్కరణ. గుంటూరు హిందూఫార్మసీ కళాశాల స్వామివివేకానంద సెమినార్‌ హాల్ లో సెప్టెంబర్ 2, 2022 శుక్రవారం సాయంకాలం…