బ్రహ్మానందం పోట్రైట్స్ పోటీలో విజేతలు

బ్రహ్మానందం పోట్రైట్స్ పోటీలో విజేతలు

February 7, 2024

సాగంటీస్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ, హనుమకొండ వారు ప్రతిష్టాత్మాకంగా నిర్వహించిన “పద్మశ్రీ బ్రహ్మానందం పోర్ట్రైట్ ఛాలెంజ్” లో 300 మంది కి పైగా చిత్రకారుల పాల్గొన్నారు. వీటి నుండి ఉత్తమమైన 9 మంది చిత్రాలు ఎన్నుక చేసి విజేతలలుగా ప్రకటించి, ఈ నెల 5 వ తేదీన హైదరాబాద్ లో బ్రహ్మానందం గారి చేతుల మీదుగా విజేతలకు అవార్డ్స్ బహుకరించారు….