నేను సత్యమూర్తిగారి శిష్యున్ని – ఎ.వి.ఎస్. మణ్యం

నేను సత్యమూర్తిగారి శిష్యున్ని – ఎ.వి.ఎస్. మణ్యం

October 19, 2021

మీకు తెలుసా బాపుగారు కూడా ట్రేసింగ్ బాక్స్ వాడతారు అన్నాడు ఒక తూర్పు గోదావరి మిత్రుడు తన .. గదిలో మూలనున్న ట్రేసింగ్ బాక్స్ చూపించి. అదేమిటి అన్నా అది అంతే. చించిపడేసిన రఫ్ స్కెచ్ తో ఆయన గదిలో చెత్తబుట్ట నిండిపోతుంది. ఫైనల్ గా ఒకే అనిపించాక ఆ రఫ్ బొమ్మను డ్రెస్సింగ్ బాక్స్ అద్దంపై పెట్టి…