సంక్షోభంలో సరదాలు ‘కరోనా కార్టూన్లు’

సంక్షోభంలో సరదాలు ‘కరోనా కార్టూన్లు’

March 19, 2023

యస్.ఎన్. వెంటపల్లి ‘కరోనా కార్టూన్ల’ పుస్తక సమీక్ష. కార్టూన్ అనేది ఒక ఉత్కృష్టమైన కళ. ఈ రోజు కార్టూని నిర్వచించడం అసాధ్యం అనే చెప్పొచ్చు. దాని అర్ధం విశ్వమంత… అది ఒక కవిత. ఒక పెయింటింగ్. ఒక నవల. ఒక కావ్యం. ఒక ఉపన్యాసం. ఒక మార్గదర్శి, ఒక గురువు, ఒక స్నేహితుడు, ఒక విమర్శ, ఒక అస్త్రం,…