ప్రేమగంతల ‘దాగుడు మూతలు’

ప్రేమగంతల ‘దాగుడు మూతలు’

October 19, 2021

చైతన్యం, ఉత్సాహం, వేగం, ఆనందం సినీదర్శకుడికి ఉండాల్సిన ముఖ్య లక్షణాలు. ఆ లక్షణాలు మూర్తీభవించిన ఆదుర్తి సుబ్బారావు సినిమాలు గంటకు గంటన్నర వేగంతో పరుగెడతాయి. నీరసంగా కూర్చున్న ప్రేక్షకుణ్ణి భుజంతట్టి నిటారుగా కూర్చోబెడతాయి. విషాద సన్నివేశాలు కూడా విసుగెత్త కుండా నడుస్తాయి. సెంటిమెంటు పండించడంలో, హాస్యాన్ని విరజిమ్మడంలో ఆదుర్తి తనకుతానే సాటి. ఆర్క్ లైట్లకు దూరంగా నటీనటులను అవుట్…