తెలుగు సినిమాల చతుర్వేది…ఆదుర్తి

తెలుగు సినిమాల చతుర్వేది…ఆదుర్తి

October 2, 2022

(అక్టోబర్ 1 న ఆదుర్తి గారి వర్థంతి సందర్భంగా ఆచారం షణ్ముఖాచారి గారి వ్యాసం) “చలన చిత్రాలు ప్రయోజనాత్మకంగా వుండాలని, ప్రజలను సంస్కరించాలని, ఉత్తేజపరచాలని, విజ్ఞానవంతుల్ని చెయ్యాలని, వారిలో చైతన్యం కలగజెయ్యాలని చాలామంది అంటూ వుంటారు. కానీ ఆ ఉద్దేశ్యాలతో చిత్రాలు నిర్మించబడటం లేదు. ప్రజలను విజ్ఞానవంతుల్ని చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వానిది. మేము వినోదం కోసమే చలన చిత్రాలు…