రాష్ట్ర స్థాయి నాటకోత్సవాలు

రాష్ట్ర స్థాయి నాటకోత్సవాలు

March 12, 2022

తోరం రాజా ఆద్వర్యంలో మే 1వ తేదీ నుండి మే 31వ తేదీల మధ్య రాష్ట్ర స్థాయిలో నాటకోత్సవాలు జరుగును. విజయవాడ కేంద్రంగా మే1 వ తేదీ నుండి 10 వ తేదీ మధ్యలో 12 నాటికల ప్రదర్శనా పోటీలు జరపబడును. విశాఖపట్నం నందు మే 11 వ తేదీ నుండి మే 20 వ తేదీ మధ్యలో…